Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN A.V. DE GLASBAARS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aquarium-, Terrarium- en Vijververeniging A.V. de Glasbaars, KvK 40634551 (hierna: “A.V. de Glasbaars”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van A.V. de Glasbaars, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan A.V. de Glasbaars verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van A.V. de Glasbaars, zie website van A.V. de Glasbaars, webpagina “Contact”, De secretaris is bereikbaar via ledenadministratie@deglasbaars.nl of via het telefoonnummer, vermeld op de website.
  2. Welke gegevens verwerkt A.V. de Glasbaars en voor welk doel 2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  3. a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  4. b) adresgegevens eventueel postadres
  5. c) telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer

2.2 A.V. de Glasbaars verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e  instanties (NBAT), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het  afhandelen van de van jou verkregen informatie,  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van  uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van A.V. de Glasbaars, c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,  cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen. 2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap  gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met A.V. de Glasbaars en je te informeren over de  ontwikkelingen van A.V. de Glasbaars.

E-mail berichtgeving: A.V. de Glasbaars gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van A.V. de Glasbaars. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via beantwoording van de email of indien aanwezig via de afmeldlink onderaan de mailing.

  1. Bewaartermijnen A.V. de Glasbaars verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
  2. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft A.V. de Glasbaars passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  3. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 5.1 Via de ledenadministratie van A.V. de Glasbaars kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. A.V. de Glasbaars zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop A.V. de Glasbaars je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ledenadministratie@deglasbaars.nl.
  4. Wijzigingen Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website of email bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken