Vereniging

“AV DE GLlog0ASBAARS”

 

De vereniging is opgericht d.d. 1 november 1949 en koninklijk goedgekeurd sedert 20 januari
1971. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra.

Lidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en digi-clubblad) per kalenderjaar € 80,00

Lidmaatschap: (inclusief digi-clubblad) per kalenderjaar € 55,00

Jeugdlidmaatschap: (inclusief N.B.A.T. bondsblad en digi-clubblad) per kalenderjaar € 72,00

Donateurschap: (inclusief digi-clubblad) per kalenderjaar € 39,00

Aanmelden: Gedurende de openingstijden bij medewerkers van de Visbeurs.

Betaling: Dit geschiedt jaarlijks per automatische incasso!
naar IBAN NL80INGB0001618092
ten name van de penningmeester
a.v. “De Glasbaars” te Den Helder.

Opzegging: Schriftelijk voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar bij de Ledenadministratie.

Verenigingsgebouw: Rozenstraat 17A te Den Helder, tel. 0223 – 624860

Postadres: Postbus 6016, 1780 KA Den Helder

Website: www.deglasbaars.nl wordt onderhouden door Riekus Bennink
Website@deglasbaars.nl

Kopij: Inleveren/opsturen bij/naar de redactie voor de 20-ste van
iedere maand. Indien niet anders is vermeld is overname
van kopij toegestaan, mits voorzien van bronvermelding.

Advertenties: Rubriek vraag en aanbod voor leden en donateurs gratis,
voor niet leden € 2,25 (contant te voldoen).

Bedrijven: 1 x A4 € 136,– p/j
2/3 x A4 € 90,– p/j
½ x A4 € 68,– p/j
1/3 x A4 € 46,– p/j
¼ x A4 € 35,– p/j
1/6 x A4 € 25,– p/

Loading